Custom Web Design

Dịch vụ thiết kế custom website dùng cho khách chuyên về làm Nail:

  • Gồm phí khởi tạo và duy trì cho năm đầu là $459
  • Phí duy trì từ năm thứ 2 là $179