WHAT WE DO

WHY USE vnailads

FREQUENTLY ASK QUESTIONS

Đối tượng quảng cáo của VNailAds là ai?

Đối tượng quảng cáo VNailADs là cộng đồng người Việt tại Mỹ, ngoài ra nếu đối tượng của bạn là người Mỹ có thể tham khảo thêm gói Digital Advertising

Thời gian setup quảng cáo trong bao lâu?

Sau khi nhận thông tin của quý khách, quảng cáo được bộ phận quảng cáo của công ty xử lý ngay lập tức và chuyển tới khách hàng duyệt trước khi chạy quảng cáo.

Anh cần cung cấp thông tin gì để ben em làm VNailAds

Anh cần cung cấp các thông tin cơ bản của tiệm, mục đích quảng cáo và một số thông tin cụ thể do tư vấn viên gợi ý.

TERMS & PRICING

OTHER THINGS WE DO